top of page

Svatební salon Juliana a nájemnce jako účastníci uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), v následujícím znění tuto

 

n á j e m n í     s m l o u v u

 


 

I.

Předmět a účel nájmu

 

1. Pronajímatel prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví následující věc – Svatební šaty. 

 

2. Konkrétní Svatební šaty, která jsou nájemci spolu s jejich příslušenstvím přenechávány do užívání jsou podrobně popsány a ilustrativně vyobrazena v Předávacím protokolu, který jakožto příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Svatební šaty specifikovány v bodu 1. a 2. tohoto článku budou dále označeny v této smlouvě jako Předmět nájmu.   

Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do nájmu Předmět nájmu a nájemce Předmět nájmu do nájmu za podmínek uvedených v této smlouvě přijímá a zavazuje se hradit sjednané nájemné.


 

II.

Doba nájmu

 

1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na následovně dle rezervačního kalendáře s účinností od počátku dne předání předmětu nájmu do jeho vyzvednutí.

 

2. Nájem dle této smlouvy může zaniknout uplynutím doby na kterou byl sjednán nebo písemnou dohodou smluvních stran.

 

3. Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu Předmět nájmu odevzdal.

 

4. Ke okamžiku skončení nájmu se nájemce zavazuje Předmět nájmu předat zpět pronajímateli. Nájemce se zavazuje Předmět nájmu předat pronajímateli zpět ve stavu, v jakém jej převzal; neučiní-li tak, je pronajímatel oprávněn Předmět nájmu uvést do původního stavu na náklady nájemce. O předání Předmětu nájmu k okamžiku skončení nájmu bude mezi smluvními stranami sepsán Přejímací protokol, který jakožto příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

 

5. Pokud se nájemce dostane do prodlení se svojí povinností Předmět nájmu předat po skončení nájmu, vzniká pronajímateli nárok na náhradu škody tím způsobenou a dále na smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení s vrácením Předmětu nájmu pronajímateli.


 

III.

Nájemné

 

1. Účastníci se dohodli, že nájemné za užívání Předmětu nájmu činí dle ceníku za sjednanou dobu nájmu.

 

2. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že sjednané nájemné uvedené v bodu
1. tohoto článku smlouvy bylo nájemcem pronajímateli uhrazeno v hotovosti nebo převodem na účet pronajímatele před podpisem této smlouvy.​

 

3. Smluvní strany ujednávají, že bude-li nájem ukončen před uplynutím doby nájmu sjednané dle této smlouvy, z důvodů stojících na straně nájemce, nevzniká nájemci nárok na vrácení poměrné části nájemného.

 

4. Neodevzdá-li nájemce Předmět nájmu pronajímateli k okamžiku skončení nájmu, má pronajímatel právo na náhradu dle článku II. až do dne, kdy je nájemce pronajímateli Předmět nájmu za podmínek sjednaných touto smlouvou skutečně odevzdá.

 

5. Pokud se nájemce dostane do prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb dle této smlouvy, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.


 

IV.

Peněžitá jistota

 

1. Pronajímatel a nájemce prohlašují, že nájemce před podpisem této smlouvy složil
v hotovosti nebo na účet pronajímatele pronajímateli peněžitou jistotu (dále jen kauce) ve výši jedné poloviny ceny nájemného daného typu svatebních šatů. 

 

2. Smluvní strany sjednávají, že pronajímatel je oprávněn ponechat si kauci v případě, že nájemce šaty nepřevezme v předem určený den a nebude mít ani zájem si nakonec šaty pronajmout.

 

3. Kauce bude nájemci odečtena z celkové ceny nájmu šatů v momentu přebrání šatů k pronájmu od celkové ceny pronájmu a nájemce doplatí pouze rozdíl do celkové výše sjednaného nájemného.

 

4. Smluvní strany sjednávají, že pronajímatel není povinen za celou dobu, po kterou bude u něho kauce složená, uhradit či nahradit nájemci příslušenství, tj. úrok či jakýkoliv jiný plod či užitek z takto složené kauce. Nájemce s tímto souhlasí a nemá žádných výhrad.  

 

5. Nájemce souhlasí, aby kauce nebyla vedena na speciálním bankovním účtu.


 

V.

Obsah nájemního vztahu, práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Nájemce prohlašuje, že se s Předmětem nájmu předem osobně seznámil a shledal je v bezvadném stavu, plně způsobilé k smluvenému užívání.

 

2. Nájemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl pronajímatelem seznámen s možnostmi k užívání Předmětu nájmu, jak tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

 

3. Nájemce se zavazuje Předmět nájmu užívat pouze za účelem dekorace společenské akce a nikoliv k jiným účelům. ​​

 

4. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat Předmět nájmu, ani jeho část, do podnájmu či dalšího podužívání třetí osobě. Podnájmem či dalším podužíváním se pro účely této smlouvy rozumí přenechání Předmětu nájmu nebo jeho části do užívání třetí osobě bezplatně nebo za úplatu.

 

5. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli jakoukoliv škodu na Předmětu nájmu, kterou způsobí nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožní užívání Předmětu nájmu. Nájemce se dále zavazuje uhradit pronajímateli škodu vzniklou třetím osobám, kterou způsobí nájemce nebo osoby užívající Předmět nájmu z vůle nájemce, pokud k úhradě této škody bude vůči třetím osobám povinen pronajímatel.​

 

6. Účastníci se zavazují navzájem se bezodkladně informovat o všech důležitých skutečnostech týkajících se Předmětu nájmu a jeho stavu. Nájemce se zejména zavazuje bezodkladně pronajímatele informovat o vzniku škody na Předmětu nájmu a o tom, že vznik takové škody hrozí. Nájemce není oprávněn sám provádět na zařízení opravy bez souhlasu pronajímatele..

VI.

Závěrečná ustanovení

 

1. Smlouva je platná dnem uzavření a účinná dnem uvedeným v čl. II. bodu 1. této smlouvy. 

2. Obě strany prohlašují, že text této smlouvy je výsledkem jejich jednání a měly možnost text této smlouvy ovlivnit a nejedná se o formulářovou smlouvu.

 

3. Účastníci vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2, 1995 odst. 2, 1949 odst.1 poslední věta a 1950 občanského zákoníku. 

 

4. Nájemce není oprávněn provádět započtení svých pohledávek za pronajímatelem oproti pohledávkám pronajímatele za nájemcem. 

 

  1. Obě strany tímto na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

 

  1. Obě strany se tímto výslovně vzdávají práv vyplývajících z § 1793 občanského zákoníku a prohlašují, že plnění přijímají za mimořádnou cenu z důvodu zvláštní obliby.

 

  1. Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními účinnými právními předpisy.

 

  1. Pronajímatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje nájemce za pro účely této smlouvy.

  1. Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, není-li v této smlouvě ujednáno jinak.

 

  1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. Pro takový případ se účastníci zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude nejlépe odpovídat předmětu a účelu původního závazku.

 

  1. Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy
    a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

 

Přílohy: Příloha č. 1 – Předávací protokol / Přejímací protokol

bottom of page